المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

وکر آلمان
سیلیکون کابل یاقوت
سیل کیبل-SCY
پایا موتور
پارس خزر
البرز سیلیکون
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

وکر آلمان
سیلیکون کابل یاقوت
سیل کیبل-SCY
پایا موتور
پارس خزر
البرز سیلیکون
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

وکر آلمان
سیلیکون کابل یاقوت
سیل کیبل-SCY
پایا موتور
پارس خزر
البرز سیلیکون
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

وکر آلمان
سیلیکون کابل یاقوت
سیل کیبل-SCY
پایا موتور
پارس خزر
البرز سیلیکون
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

وکر آلمان
سیلیکون کابل یاقوت
سیل کیبل-SCY
پایا موتور
پارس خزر
البرز سیلیکون